Η τιμή της μέση ηλικίας είναι ένας δείκτης γήρανσης του πληθυσμού μιας χώρας. Η μέση ηλικία το 2020 για τη χώρα μας διαμορφωνόταν στα 45,2 έτη. Η πορεία του δείκτη ωστόσο για τις επόμενες δεκαετίες δείχνει και το ρυθμό γήρανσης του πληθησμού. Έτσι το 2030 η μέση ηλικία θα διαμορφώνεται ελάχιστα κάτω από τα 49 έτη. Το 2040 η τιμή του δείκτη ορίζεται στα 50,5 έτη ενώ για το διάστημα 2050-2070 παρατηρείτε μια σταθερότητα της μέσης τιμής στα 51 έτη. Μετά το 2070 παρατηρείται μία ελάχιστη μειώση για τις επόμενες δεκαετίες.

Αρχείο σε pdf : Eurostat Median Age 2100

Πηγή : https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do