Ένα από τα αρκετά σενάρια πρόβλεψης της Eurostat για τη πορεία των Ευρωπαϊκών πληθυσμών ανά κράτος προβαλλόμενη έως το 2100 με βάση το μοντέλο υπολογισμού το οποίο λαμβάνει υπόψη του σενάρια για την εξέλιξη παραγόντων όπως  η θνησιμότητα, οι γεννήσεις καθώς και η μετανάστευση.

Αναλυτικά για την Ελλάδα προβλέπεται πληθυσμιακή συρρίκνωση η οποία θα επιδεινώνεται με το πέρασμα των δεκαετιών.

Αρχείο σε μορφή pdf : Eurostat Population Projections 2100

Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/proj_19np/default/table?lang=en

Η συρίκνωση του πληθυσμού είναι απόροια της υπογεννητικότητας και της μετανάστευσης και θα έχει σαν αποτέλεσμα τις αλλαγές στη σύσταση του πληθυσμού με το ποσοστό των ηλικιωμένων να είναι ιδιαίτερο αυξημένο και η αναλογία των ατόμων άνων των 65 ανά 100 εργαζόμενους να μειώνεται ραγδαία επηρεάζοντας το ασφαλιστικό σύστημα μέσω των εισροών ασφαλιστικών εσόδων και των συνταξιοδοτικών δαπανών.