Στους παρακάτω πίνακες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε το ποσοστό επί του ΑΕΠ που δαπανάται για τη κάλυψη των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων της χώρας από το 2008 έως το 2019 καθώ και τη πρόβλεψη για τη πορεία των δαπανών έως το 2060. Φυσικά η χώρα μας βρίσκεται υπο επιτήρηση από την Ευρωπαική Οικονομική Επιτροπή. Κρατήστε οτι με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις οι δαπάνες για τις συντάξεις προβαλόμενες μέχρι το 2060 δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 2.5 ποσοστιαίες μονάδες επί του ΑΕΠ με έτος βάσης το 2009, (διαβάστε περισσότερα) με οτι αυτό συνεπάγεται για τις αυξημένες συνταξιοδοτικές δαπάνες λόγω γήρανσης του πληθυσμού.

Αρχεία σε excel:

Expenditure on pensions 2019

Pension expenditure projections (baseline scenario) 2060

Πηγή :https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00153/default/table?lang=en