Η ιδιωτική σύνταξη αποτελεί μια συμπληρωματική σύνταξη που έρχεται να συμπληρώσει το εισόδημά μας κατά τη συνταξιοδότηση. Ο ασφαλισμένος επιλέγει ο ίδιος το ποσό της σύνταξής του, την ηλικία συνταξιοδότησής του, καθώς και τις εισφορές του. Αυτή η ευελιξία είναι και που τη ξεχωρίζει από τη δημόσια συνταξιοδότηση.

Πώς όμως λειτουργεί ακριβώς η ιδιωτική σύνταξη ;

Η ιδιωτική σύνταξη χωρίζεται σε 3 φάσεις : το σχεδιασμό του συνταξιοδοτικού πλάνου, την αποταμιευτική περίοδο και την περίοδο συνταξιοδότησης.

Πρώτη φάση: ο σχεδιασμός του προγράμματος

Είναι μείζονος σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωσή του προγράμματος. Κατά το σχεδιασμό θα οριστεί: η ηλικία συνταξιοδότησης, που ορίζει παράλληλα τα έτη αποταμίευσης και το ποσό των εισφορών το οποίο θα πρέπει να διατηρεί βιώσιμο το πρόγραμμα μακροπρόσθεσμα.

Στόχος του πλάνου: το ιδανικό ποσό σύνταξης και εφάπαξ για τον ασφαλισμένο στη καλύτερη δυνατή ηλικία.

Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε το σχεδιασμό για τη διατήρηση της αγοραστικής αξίας της σύνταξης και του εφάπαξ λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού. Οι τεχνικές για να επιτευχθεί αυτό ορίζονται και αυτές στο συνταξιοδοτικό πλάνο και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπει είτε σταθερό ποσό εισφορών και σχεδιασμό εκτάκτων καταβολών είτε αναπροσαρμογή των εισφορών κάθε χρόνο.

Ο καθορισμός της αποταμιευτικής περιόδου χρονικά αλλά και παράμετροι όπως οι εισφορές και ο σχεδιασμός κατά του πληθωρισμού είναι εξαιρετικά σημαντικές επιλογές που διασφαλίζουν την επιτυχία του συνταξιοδοτικού προγραμματισμού, καθώς και τη ποιότητα των υπηρεσιών που έχουν ως απώτερο σκοπό τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου του ασφαλισμένου. Οι επιλογές αυτές δεν γίνονται αυθαίρετα αλλά βάση της εισοδηματικής αναλογικής. Η εισοδηματική αναλογική ρυθμίζει τις ιδανικές εισφορές με βάση τις δυνατότητες του ασφαλισμένου και την ιδανική σύνταξη που μπορεί να λάβει στην βέλτιστη για αυτόν ηλικία (όσο το δυνατό νωρίτερα).  Ο σχεδιασμός γίνεται μόνον από ειδικούς οι οποίοι σχεδιάζουν συνολικά τη συνταξιοδοτική έκθεση για τον ασφαλισμένο υπολογίζοντας επιπλέον παραμέτρους όπως ο πληθωρισμός, το συνολικό όφελος της αποταμίευσης, το συνολικό ποσό των καταβληθέντων συντάξεων που θα λάβει ο ασφαλισμένος κ.α

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει μια συνταξιοδοτική έκθεση εδώ.

Δεύτερη φάση: η αποταμιευτική περίοδος (Από 10 έτη διάρκεια)

Η περίοδος κατά την οποία ασφαλισμένος αποταμιεύει βάση του πλάνου συνταξιοδότησης. Μπορεί να καταβάλει τις ετήσιες εισφορές του από μία έως 12 δόσεις μέσα στο έτος. Το ποσό των εισφορών του τοκίζεται ετησίως με κατώτατο εγγυημένο επιτόκιο 2.5% ενώ συμμετέχει και σε επιπλέον υπερ-αποδόσεις που μπορεί να επιτύχει η ασφαλιστική εταιρία. (Το 2.5% παρέχεται από συνεργαζόμενη με εμάς ασφαλιστική εταιρία). Στην αποταμιευτική περίοδο κρίνεται η βιωσιμότητα και ο σχεδιασμός του συνταξιοδοτικού προγράμματος. Στο σχεδιασμό κατά του πληθωρισμού ο ασφαλισμένος μπορεί ενα τακτά χρονικά διαστήματα να ενισχύει την αποταμίευσή του με προσχεδιασμένες έκτακτες καταβολές ενώ αν έχει επιλεγεί αναπρασαρμογή στις εισφορές, τα ασφάλιστρά του θα αυξάνονται ελεγχόμενα κατά 3 % κάθε χρόνο. Η πρώτη επιλογή είναι σαφώς πιο ασφαλής αφού ο ασφαλισμένος διατηρεί τις εισφορές του σταθερές διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο της αποταμίευσης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθεί την ετήσια αναπροσαρμογή.

Κρατήστε οτι ένα επιτυχές πρόγραμμα είναι αυτό κατά το οποίο ολοκληρώνεται επιτυχώς η περίοδος αποταμίευσης.

Αν κατά την αποταμιευτική περίοδο ο ασφαλισμένος αποβιώσει τότε το σύνολο των εισφορών του επιστρέφονται στους δικαιούχους που έχει ορίσει. Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας με αναπηρία 67%, ενεργοποιείται ασφαλιστική δικλείδα απαλλάσσοντας τον ασφαλισμένο από την καταβολή εισφορών και τη συνέχιση του προγράμματός του κανονικά με ανάληψη των εισφορών του από την ασφαλιστική εταιρία. Ο ασφαλισμένος σε αυτή τη περίπτωση συνταξιοδοτείται κανονικά όπως προβλέπει το συμβόλαιό του.

Τρίτη και τελική φάση : Η συνταξιοδοτική περίοδος (Από 10έτη έως ισόβια καταβολή συντάξης)

Ένα μήνα πριν τη λήξη της αποταμιευτικής περιόδου ο ασφαλισμένος ενημερώνεται από την ασφαλιστική εταιρία για τη λήξη του προγράμματός του και τη δυνατότητά του να επιλέξει ανάμεσα σε μηνιαία σύνταξη ή εφάπαξ.

Εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει το εφάπαξ, το πρόγραμμα του τερματίζεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό του εφάπαξ και της σύνταξης είναι γνωστά στον ασφαλισμένο από την έναρξη του προγράμματος απο το πλάνο συνταξιοδότησης.

Αν επιθυμεί σύνταξη τότε επιλέγει για πόσα έτη επιθυμεί να του καταβάλλεται. Οι επιλογές που έχει είναι από 10 έτη έως 25, του δίδεται επίσης και η δυνατότητα κατοχύρωσης ισόβιας σύνταξης.  Το ποσό της σύνταξης ποικίλει ανάλογα τα έτη καταβολής. Για παράδειγμα ασφαλισμένος που μπορεί να λάβει 40.831€ εφάπαξ από πρόγραμμα 35ετίας με σταθερές εισφορές 66€ το μήνα, μπορεί εναλλακτικά να επιλέξει τη σύνταξη με βάση το παρακάτω πίνακα:

 

Διάρκεια

10 έτη 15 έτη 20 έτη 25 έτη

Ποσό Σύνταξης

367,41€ 254,35€ 197,95€

164,21€

Συνολικό Ποσό Συντάξεων 44.089€ 45.783€ 47.508€

49.263€

 

Όπως παρατηρείτε το συνολικό ποσό επιστροφής στη περίπτωση της σύνταξης είναι μεγαλύτερο από το εφάπαξ και αυτό γιατί με την επιλογή της σύνταξης το ποσό του ασφαλισμένου συνεχίσει και τοκίζεται με 2% ετησίως. Η επιλογή των ετών καταβολής σχετίζεται με την ηλικία συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου. Όσο μικρότερη η ηλικία συνταξιοδότησης τόσο περισσότερα και τα έτη καταβολής της σύνταξης που μπορεί να επιλέξει ο ασφαλισμένος. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει ισόβια σύνταξη, το ποσό της οποίας διαμορφώνεται με βάση το προσδόκιμο ζωής. Ο ασφαλισμένος εδώ διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει σύνταξη για όσο μένει στη ζωή και μετά το πέρας της ηλικίας του προσδόκιμου.

Σε κάθε περίπτωση πλην της ισόβιας σύνταξιοδότησης  ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να ρευστοποιήσει το υπόλοιπο των συντάξιμων αποδοχών του και να το λάβει με τη μορφή εφάπαξ όποτε το επιθυμεί.

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι το μέλλον στη σύνταξη.

Κρατήστε ότι ο ρόλος τους είναι να συμπληρώσουν τη δημόσια σύνταξη, όχι να την αντικαταστήσουν. Ένα συνταξιοδοτικό με συντηρητική προσέγγιση στις εισφορές και ενίσχυση με έκτακτες καταβολές ανά 5ετία είναι η καλύτερη επίλογη και μάλιστα επιλογή ζωής.

Για την έναρξη της συνταξιοδοτικής περιόδου επιλέξτε το εφάπαξ αν έχετε τρόπους να συμπληρώνεται το εισόδημά σας και επιθυμείτε να διατηρείται ένα καλό ποσό στην άκρη για μελλοντική χρήση του ή ενίσχυση της οικογένειας σας. Επιλέξτε τη σύνταξη αν το εφάπαξ δεν είναι προτεραιότητα  και επιθυμείτε να συμπληρώνεται το εισόδημά σας. Διατηρείται πάντα το δικαίωμα να ρευστοποιήσετε το υπόλοιπο των συντάξεων λαμβάνοντας το εφάπαξ όποτε το επιθυμείτε και το έχετε ανάγκη.

Συμπερασματικά

Εάν ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σχεδιαστεί με σωστά κριτήρια εξ αρχής, η επιτυχία του είναι βέβαιη. Εμπιστευτείτε μας το σχεδιασμό του συνταξιοδοτικού σας προγραμματισμού και απαλλαγείτε από το άγχος των μειωμένων συντάξεων.

Σας δίνουμε τη δυνατότητα μέσω της πλατφόρμα μας και μέσω βοηθητικών οδηγιών να σχεδιάσετε το ιδανικό για εσάς πλάνο συνταξιοδότησης επιλέγοντας: το ιδανικό ποσό σύνταξης, εισφορών, το ιδανικό εφάπαξ και την ιδανική ηλικία συνταξιοδότησης. Απο εμάς θα έχετε σχεδιασμένο το βελτιστο συνταξιοδοτικό πλάνο εντός 24 ωρών.