Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία (επι ποσοστού στο σύνολο της απασχόλησης) των εργαζομένων που απασχολούνταν και που απασχολούνται είτε ως part time ή με σύμβαση συγκεκριμένου χρόνου. To ευρός ηλικιών με βάση το οποίο υπολογίζεται ο πίνακας είναι από 20 έως 64 ετών. Αναλυτικά η μεταβολή για τη χώρα μας από το 2009 (5,9%) έως το 2016 (10%) παρουσιάζει αύξηση 69,4% ενώ το 2020 ο δείκτης ορίστηκε σε 8,7%.

Αρχείο σε pdf : Part-time employment and temporary contracts – annual data

Πηγή : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do