Γράφει ο Τόγιας Κωνσταντίνος, Διευθυντής Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Τα σύγχρονα προγράμματα συνταξιοδότησης αποτελούν σήμερα τη πρόταση για τη συμπλήρωση του εισοδήματός μας κατά τη περίοδο της δημόσιας συνταξιοδότησης.

Οι συνεχιζόμενες μειώσεις στα ποσά των συντάξεων καθώς και η κωλυσιεργία που συνοδεύει την απόδοση της σύνταξης έχει οδηγήσει μια μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων στην αναζήτηση ενός ιδιωτικού προγράμματος συνταξιοδότησης.

Σήμερα θα κάνουμε μια εισαγωγή για όλους εκείνους που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα συνταξιοδότησης καθώς και το τι θα πρέπει να περιμένουν από αυτά, πώς λειτουργούν και φυσικά ποιό θα είναι το όφελος του ασφαλισμένου σε περίπτωση που επιλέξουν να ακολουθήσουν έναν συνταξιοδοτικό προγραμματισμό.

Ας ξεκινήσουμε

Ένα ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης  ουσιαστικά εξασφαλίζει για τον ασφαλισμένο μια επιπλέον συμπληρωματική σύνταξη στην ηλικία που επιθυμεί .

Πώς λειτουργεί ακριβώς ;

Τα προγράμματα συνταξιοδότησης αποτελούν επί της ουσίας ανταποδοτικά προγράμματα. Ο ασφαλισμένος αποταμιεύει για τον εαυτό του σε αντίθεση με το αναδιανεμητικό σύστημα της δημόσιας συνταξιοδότησης. Οι εισφορές του τοκίζονται από την ασφαλιστική εταιρία με σκοπό να του επιστραφούν στην ηλικία που έχει επιλέξει με τη μορφή εφάπαξ ή σύνταξης, ισόβιας ή προκαθορισμένου χρόνου.

Ποιές θα είναι οι εισφορές ;

Οι εισφορές των προγραμμάτων συνταξιοδότησης κυμαίνονται από τα 60€ το μήνα έως το 8% του μηνιαίου εισοδήματος. Επί της ουσίας ορίζονται από τον ασφαλισμένο υπό την καθοδήγηση του σχεδιαστή του συνταξιοδοτικού προγράμματος με σκοπό το ύψος των εισφορών που θα οριστούν να είναι βιώσιμο. Κρατήστε ότι οι εισφορές σας θα σας ακολουθούν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος και για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη μελλοντικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από οικογενειακές και επαγγελματικές αλλαγές.

Ο ορισμός του ποσού της ιδιωτικής σύνταξης

Η σύνταξη και το εφάπαξ του ασφαλισμένου διαμορφώνονται με βάση τις ετήσιες εισφορές του ασφαλισμένου, τα έτη αποταμίευσης, καθώς και τις αποδόσεις των επιτοκίων της ασφαλιστικής εταιρίας. Ο τελικός στόχος θέτεται από τον ασφαλισμένο υπο τη καθοδήγηση του σχεδιαστή του προγράμματος αφού πρώτα υπολογιστεί το ποσό της δημόσιας σύνταξης.Όπως αναφέραμε και παράπάνω η ιδιωτική σύνταξη είναι συμπληρωματική, έτσι για να οριστεί το ποσό της θα πρέπει πρώτα να υπολογιστεί η δήμόσια σύνταξη με βάση το πιο πρόσφατα ασφαλιστικό νόμο. Ιδανικά η ιδιωτική σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώνει κατά 20% τη δημόσια, με σκοπό να αναπληρώσει όσο το δυνατό περισσότερο τη μείωση του εισοδήματος που θα υποστεί ο ασφαλισμένος κατά τη δημόσια συνταξιοδότηση.

Γιατί 20%;  Διαβάστε περισσότερα εδώ επιλέγοντας τη κατηγορία στην οποία ανήκετε.

Κατοχύρωση οικογένειας

Οι εισφορές του ασφαλισμένου είναι κατοχυρωμένες, ορίζοντας δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής τόσο για τη περίοδο της αποταμίευσης (με επιστροφή των εισφορών στους δικαιούχους) όσο και για τη περίοδο της συνταξιοδότησης, είτε με τη συνέχιση της συνταξιοδότησης, είτε με τη καταβολή εφάπαξ των υπολοίπων ποσών της σύνταξης. Η ασφαλιστική αυτή εξασφάλιση ισχύει μόνο στην ιδιωτική συνταξιοδότηση μιας και που στη δημόσια οι εισφορές του ασφαλισμένου δεν επιστρέφονται στην οικογένειά του. Επίσης για τη περίοδο της δημόσιας συνταξιοδότησης η σύνταξη που παρέχεται στην οικογένειά αποτελεί μόνο ένα κλάσμα του τι λάμβανε πριν.

Ευελιξία

Δίνεται η δυνατότητα κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης στον ασφαλισμένο 1) να ρευστοποιήσει το υπόλοιπο των συντάξιμων αποδοχών με είσπραξη εφάπαξ δίχως καμία επιβάρυνση. 2) Ελευθεροποίηση του συμβολαίου κατά την αποταμιευτική περίοδο, απαλάσσοντας τον ασφαλισμένο από περαιτέρω καταβολές εφόσον δεν μπορεί οικονομικά να το συνεχίσει με τη δυνατότητα παροχής εφάπαξ και σύνταξης στη λήξη  βάση πίνακα που περιλαμβάνεται εντός του συμβολαίου.

Δυνατότητα επαναφοράς του συμβολαίου έπειτα από μέχρι και 2 ετή διάλειμμα καταβολής των εισφορών με εφάπαξ εξόφλησή τους.

Επιτόκια

Ο τρόπος απόδοσης των εισφορών σας μπορεί να διαφέρει από ασφαλιστική εταιρία σε εταιρία και διακρίνεται με βάση τα είδη των συνταξιοδοτικών.Τα προγράμματα συνταξιοδότησης ορίζονται σε αυτά τα οποία παρέχουν εγγυημένα επιτόκια απόδοσης και αυτά των οποίων η απόδοση ορίζεται βάση της πορείας της κεφαλαιαγοράς και των χρηματαγορών. Τα συνταξιοδοτικά εγγυημένων επιτοκίων προσφέρουν αξιοπιστία ως προς το τελικό αποτέλεσμα αφού o ασφαλισμένος κατοχυρώνει εγγυημένη απόδoση σε τόκους. Από την άλλη τα συνταξιοδοτικά των οποίων η απόδοση ρυθμίζεται από τη πορεία των χρηματαγορών δεν έχουν σταθερή απόδοση αλλά κυμαινόμενη, έτσι δεν επιτρέπουν ασφαλείς προβλέψεις για το μέλλον παρα μόνο ενδεικτικές για το τελικό ποσό της  σύνταξης και του εφάπαξ.

Διάρκεια προγράμματος – ηλικία συνταξιοδότησης

Η ηλικία της ιδιωτικής συνταξιοδότησης είναι ανεξάρτητη της δημόσιας. Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ηλικία που επιθυμεί για να συνταξιοδοτηθεί ιδιωτικά ωστόσο κρίνεται σαφές οτι η διάρκεια του προγράμματος σχετίζετα με τους στόχους σε εφάπαξ και σύνταξη που έχει θέση εξ αρχής. Η ελάχιστη διάρκεια ενός συνταξιοδοτικού προγραμματισμού ορίζεται στα 15 έτη.

Φορολόγηση

Οι τόκοι των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που παράγονται μέχρι το εγγυημένο επιτόκιο (και ορίζονται ως το εγγυημένο εφάπαξ εντός του συμβολαίου) παραμένουν αφορολόγητοι, ενώ οι τόκοι πέραν του εγγυημένου επιτοκίου φορολογούνται με 15% με απευθείας παρακράτηση από την ασφαλιστική εταιρία στη λήξη του προγράμματος. Έτσι είναι πολύ σημαντικό το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που θα επιλέξετε να εγγυάται ένα υψηλό επιτόκιο. Με αυτό το τρόπο θα εξασφαλίζετε αφορολόγητη απόδοση και πάνω από όλα αξιοπιστία. Απο την άλλη τα συνταξιοδοτικά που η απόδοση τους συνδέεται με τη πορεία των επενδύσεων παρέχουν μικρά εγγυημένα επιτόκια με αποτέλεσμα τη φορολόγιση σε μεγαλύτερη έκταση των τόκων.

Επιλογή ετών καταβολής της σύνταξης

Κατά τη λήξη της αποταμιευτικής περιόδου ο ασφαλισμένος επιλέγει ανάμεσα στο να λάβει τις εισφορές του με τη μορφή εφάπαξ ή με τη μορφή συνταξιοδότησης. Αν επιλέξει τη σύνταξη μπορεί να επιλέξει και τη χρονική διάρκεια της καταβολής της μεταξύ 10,15,20,25 ετών ακόμη και ισόβια συνταξιοδότηση.

Διακοπή του συμβολαίου και επιστροφή εισφορών

Κατά τη διακοπή του συμβολαίου η επιστροφή των εισφορών στον ασφαλισμένο γίνεται βάση πίνακα εξαγοράς ο οποίος συμπεριλαμβάνεται εντός του συμβολαίου. Κρατήστε ότι όσο πιο κοντά στη λήξη του συμβολαίου είστε οι εισφορές που θα σας επιστραφούν θα είναι είτε ίδιες με αυτές που έχετε καταβάλει είτε προσαυξημένες με τόκους. Ωστόσο αν είστε κοντά στην έναρξη θα απωλέσετε ένα μέρος των εισφορών λόγω της ρευστοποίησης των επενδύσεων. Κρατήστε ότι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα λόγω του ότι είναι μακρόπνοα επενδύουν με μακρή ορίζοντα για πιο σταθερές αποδόσεις. Η πρόωρη ρευστοποίησή τους ωστόσο συνεπάγεται και μείωση της αρχικής αξίας αγοράς.

Ενισχύσεις του προγράμματος

Παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης του προγράμματος με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των εισφορών κατά 3% κάθε έτος. Ωστόσο αυτή η επιλογή απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό ώστε η ετήσια αυτή αύξηση να κινείται σε πλαίσια που να διατηρούν βιώσιμο το πρόγραμμα μακροχρόνια.

Ο σχεδιασμός ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος αποτελεί έναν από τους πιο σύνθετους σχεδιασμούς αφού λαμβάνει υπόψη στοιχεία από όλα τα παραπάνω, συνδυασμένα σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Επί της ουσίας ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης με σαφή στόχους, σχεδιασμένο με βιώσιμες εισφορές και υψηλό εγγυημένο επιτόκιο αποτελεί σήμερα το νο1 εργαλείο για τη συνταξιοδότηση σας.

Κρατήστε ότι το επιτυχημένο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι αυτό που φτάνει στη λήξη του, ο σωστός σχεδιασμός εξ αρχής είναι μείζονος σημασίας και απαιτεί ειδίκευση και γνώση ώστε να συνδυάσει ιδανικά τις εισφορές, την απόδοση και τα έτη διάρκειας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.