Ο νόμος 4387 ή αλλιώς γνωστός ως νόμος Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό έχει επιφέρει δραματικές αλλαγές τόσο στο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων όσο και στο ίδιο το ποσό το οποίο θα διαμορφώνεται με τις νέες μεθοδολογίες υπολογισμού.

Με βάση το νέο νόμο η δημόσια σύνταξη θα αποτελεί συνιστώσα δύο συντάξεων: της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.

Θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης με την εθνική σύνταξη κατοχυρώνουν όλοι οι εργαζόμενοι με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης. Το ποσό δε της εθνικής σύνταξης που κατοχυρώνουν υποδεικνύεται με βάση το παρακάτω πίνακα:

Στα 67 έτη Στα 62 έτη
Έτη ασφάλισης Ποσό σύνταξης(€) Ποσό σύνταξης(€)
15 345 241
16 353 247
17 360 252
18 368 257
19 376 263
20 384 268

 

Προσοχή διότι τα παραπάνω ποσά υπολογίζονται για συνταξιοδότηση στα 67 και 62 και δεν αυξάνονται μετά τα 20 έτη ασφάλισης.

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται βάση:

1) του μέσου εισοδήματος που προκύπτει από το 2002 μέχρι την ημερομηνία καταβολής της αίτησης προς συνταξιοδότηση.

2) το συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης του ασφαλισμένου.

Στο μέσο εισόδημα που προκύπτει από τα έτη ασφάλισης από το 2002 μέχρι σήμερα εφαρμόζεται συντελεστής που κυμαίνεται από 11,55% για 15έτη ασφάλισης έως 44,8% για τα 40+ έτη ασφάλισης. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται με βάση τα συνολικά έτη ασφάλισης του ασφαλισμένου.

Ποσοστό αναπλήρωσης Ανταποδοτικής Σύνταξης
Κλίμακες Ετών ασφάλισης Ποσοστό Αναπλήρωσης
0-15 11,55%
15,01- 16 12,39%
16,01- 17 13,23%
17,01- 18 14,07%
18,01- 19 14,97%
19,01- 20 15,87%
20,01- 21 16,77%
21,01- 22 17,73%
22,01- 23 18,69%
23,01- 24 19,65%
24,01 -25 20,68%
25,01- 26 21,71%
26,01- 27 22,74%
28,01- 29 25,16%
29,01 – 30 26,37%
30,01 – 31 27,79%
31,01 – 32 29,21%
32,01 – 33 30,63%
33,01- 34 32,22%
34,01 -35 33,81%
35,01- 36 35,40%
36,01- 37 37,20%
37,01 – 38 39%
38,01- 39 40,80%
39,01 -40 42,80%
40,01 – 41 44,80%

 

Μπορείτε να δείτε παραδείγματα με τιμές της δημόσιας σύνταξης στο εδώ.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια εισαγωγή σε κάτι μεγαλύτερο το οποίο αναφέρεται εντός του νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 14 παράγραφος 4.

‘’ 4. Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.’’

Ούτε λίγο ούτε πολύ από τη συγκεκριμένη παράγραφο προβλέπεται ότι οι συντάξεις θα αναθεωρούνται ανά τριετία έπειτα από την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών τις οποίες θα επικυρώνει η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ότι αυτό συνεπάγεται ελεγκτικά.

Θα ανακαθορίζονται δε με ειδικό νόμο ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Οι μελέτες ωστόσο αυτές που θα εκπονούνται από την Εθνική αναλογιστική Αρχή  θα πρέπει να προϋπολογίζουν τις δαπάνες για τις συντάξεις ως το 2060 ενώ το όριο για τις δαπάνες αυτές δε θα πρέπει να ξεπερνά το περιθώριο αύξησης των 2.5 ποσοστιαίων μονάδων επί του ΑΕΠ της χώρας το 2009.

Από τη πρώτη γρήγορη εικόνα θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνουν μειώσεις στις συντάξεις ως το 2060 μπορεί να γίνουν και αυξήσεις, αν αλλάξει η οικονομική πορεία της χώρας και ότι εδώ περιγράφεται ένας μηχανισμός πρόβλεψης. Θα συμφωνούσαμε αν δεν είχε τεθεί σαν όρος το όριο του 2.5% του ΑΕΠ του 2009 και φυσικά η εξωτερική εποπτεία. Βλέπετε το θέμα είναι αλλού και δε περιγράφεται στη παράγραφο αυτή του νόμου.

Ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων μέχρι το 2060 θα είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερος από το 2009 λόγω του έντονου δημογραφικού προβλήματος και της μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τη Εurostat η αναλογία των ατόμων από 65 και άνω ανά 100 εργαζόμενους το 2015 ανερχόταν σε 32,4, το 2030 θα ανέρχεται σε 44,4 ενώ το 2050 κρατηθείτε θα ξεπερνούν τους 70.

(Πηγή:http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdde511)

Η αναλογία αυτή δε θα μπορεί να συντηρήσει το συνταξιοδοτικό σύστημα του σήμερα και συνεπάγεται ραγδαίες μειώσεις στα ποσά των συντάξεων.

Το όριο επίσης στη δαπάνη με βάση την αύξηση κατά 2.5% επί του ΑΕΠ του 2009 σημαίνει ότι περισσότεροι θα έχουν μερίδιο σε μια πίτα που μένει σταθερή, έχει όρια, άρα και τα ποσά των συντάξεων θα μειώνονται σταδιακά και ραγδαία για να καλύψουν τα περισσότερα μερίδια.

Αλλαγές θα υπάρχουν και στο προσδόκιμο ζωής το οποίο θα τείνει να αυξάνεται από τα 79,1 έτη που είναι σήμερα στα 85,3 το 2060.

(Πηγή: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15nalexp&lang=en)

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια εικόνα για την αναπόφευκτη πορεία των δημοσίων συντάξεων, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, το μέλλον των ασφαλιστικών εσόδων καθώς και των παραγόντων (δημογραφικών  κ.α) πέραν της οικονομικής κρίσης που θα επηρεάζουν την έκβαση των συντάξεων.

Η υιοθέτηση των 3 πυλώνων ασφάλισης που ήδη εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που περιλαμβάνουν τη δημόσια ασφάλιση, την ασφάλιση μέσω επαγγελματικών ταμείων και την ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί τη πρόταση για τη συδυαστική παροχή ενός ικανοποιητικού ποσού σύνταξης, που θα επιτρέπει στον ασφαλισμένο να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσής του. Θα συνδυάζουν τον αναδιανεμητικό ρόλο της δημόσιας ασφάλισης που είναι υποχρεωτικός και απαραίτητος, με την ανταποδοτικότητα που προσφέρει η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Σήμερα μπορείτε να ξεκινήσετε το προγραμματισμό σας εξασφαλίζοντας το μέλλον σας, παίρνοντας το θέμα σύνταξη στα δικά σας χέρια.

Για πρώτη φορά επιλέγετε εσείς, τόσο την ηλικία συνταξιοδότησης, όσο και το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ, που μπορείτε να κατοχυρώσετε με σταθερές εισφορές για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σας πορείας.

Το γραφείο της Ιδιωτικής Σύνταξης αποτελεί το πρώτο ειδικευμένο γραφείο εκπόνησης συνταξιοδοτικών μελετών με πρωτοπόρους σχεδιασμούς, με σκοπό τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ανταποδοτικού εξατομικευμένου συνταξιοδοτικού προγράμματος που θα έχει σαν σκοπό τη συμπλήρωση της δημόσιας σύνταξης σας.

Με αξιόπιστα και προπάντων εγγυημένα αποτελέσματα τόσο για τη σύνταξη όσο και για εφάπαξ με τη χρήση προγραμμάτων εγγυημένων επιτοκίων. Με τη φερεγγυότητα και αξιοπιστία της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.