Οι ασφαλιστικές εταιρίες υπόκεινται πλέον σε περιοδικούς οικονομικούς ελέγχους με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν κάποια εταιρία αποκλίνει οικονομικά και καταστεί ζημιογόνα δε σημαίνει ότι αυτομάτως γίνεται αναστολή των εργασιών της, αλλά γίνονται διαρθρωτικές αλλαγές για να επιστρέψει σε θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Τώρα για τη περίπτωση που μας ενδιαφέρει αν για μια ασφαλιστική που έχουμε ξεκινήσει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα γίνει αναστολή της άδειας λειτουργίας και βρίσκεται υπό εκκαθάριση τότε αναλαμβάνει ρόλο η τράπεζα της Ελλάδος και το Εγγυητικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, δουλειά των οποίων είναι να αναζητήσουν νέα ασφαλιστική εταιρία που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της υποεκκαθάριση εταιρίας. Εφόσον η διαδικασία εύρεσης αναδόχου παρέλθει άκαρπη ενεργοποιείται η διαδικασία αποζημίωσης των ασφαλισμένων.

Διαδικασία αποζημιώσεων

Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται ορίζονται με βάση: το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 400/1970, το νόμο ν. 3867/2010  και την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Συνεδρίαση 12/Θέμα 3/13.7.2011)  άρθρο 4.

Παροχές

Η κάλυψη εκτείνεται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης ζωής, ανά ασφαλιστήριο και ανά ασφαλισμένο, με εξαίρεση τις απαιτήσεις που πηγάζουν από συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης. Η κάλυψη ισούται με το 100% κάθε απαίτησης από ασφάλιση ζωής έως του ποσού των 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο για παροχές στη λήξη και εξαγορές ασφαλιστηρίων συμβολαίων και έως του ποσού των 60.000 ευρώ για αποζημιώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας.

Τα 30.000€ είναι το όριο κάλυψης και για τα συνταξιοδοτικά συμβόλαια μιας και επιπτούν στη κατηγορία των ασφαλιστηρίων ζωής.

Εξαιρέσεις από την κάλυψη

Το Εγγυητικό δεν παρέχει κάλυψη στις συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης.

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στην κάλυψη απαιτήσεις από ασφάλιση, που προβάλλονται από:

  1. Πρόσωπα που διετέλεσαν, κατά την τελευταία πενταετία πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή την πτώχευση αυτής, μέλη του Δ.Σ. ή διευθυντές, καθώς και από τα πρόσωπα του άρθρου 55 του ν.δ. 400/1970 και από τους συζύγους και τους συγγενείς τους μέχρι 2ου βαθμού.
  2. Πρόσωπα με κατοχή πλέον του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής επιχείρησης και τους συζύγους και τους συγγενείς τους μέχρι 2ου βαθμού.
  3. Πρόσωπα επιφορτισμένα με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης και τους συζύγους και συγγενείς τους μέχρι 2ου βαθμού.
  4. Πρόσωπα των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 3 συνδεδεμένων επιχειρήσεων με την εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση.
  5. Άλλες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία της ασφαλιστικής επιχείρησης στα πλαίσια ενός ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού ομίλου, σύμφωνα με τα άρθρα 6α, 6β και 6γ του ν.δ. 400/1970.
  6. Πρόσωπα που είχαν οποιαδήποτε ευθύνη ή συνεισέφεραν με τις πράξεις ή παραλείψεις τους στην επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης και τους συζύγους και συγγενείς τους μέχρι 2ου βαθμού.