Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν την συμπληρωματική πρόταση για τη συμπλήρωση του εισοδημάτων των ασφαλισμένων κατά τη συνταξιοδότησή τους.

Τα προγράμματα αυτά είναι τα πλέον ανταποδοτικά, αφού οι εισφορές επιστρέφονται στους ασφαλισμένους έντοκα και δεν αναδιανέμονται όπως το δημόσιο σύστημα συνταξιοδότησης.

Υπάρχει όμως ένα ερώτημα το οποίο και μας απευθύνεται συχνά από τους χρήστες της σελίδας μας και αφορά την ύπαρξη ή όχι τυχών  ”επιβαρύνσεων” που καλείται να καλύπτει ο ασφαλισμένος για τη διατήρηση ενός τέτοιου συμβολαίου, πέραν των εισφορών που έχει επιλέξει να καταβάλει.

Η μόνη εισφορά που καλείται να καλύπτει ο ασφαλισμένος ετησίως με τη καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών αφορά την εισφορά προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.

Τι είναι ακριβώς το Εγγυητικό Κεφάλαιο

To Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλιση Ζωής αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για το σύνολο των συμβολαίων ζωής στα οποία φυσικά συμπεριλαμβάνονται και τα συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα.

Αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με αρμοδιότητα τη προστασία των ασφαλισμένων σε περίπτωση της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρίας, εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τη Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο  είναι αρμόδιο για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της υπό εκκαθάρισης εταιρίας σε άλλη, με σκοπό τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης και σε περίπτωση που αυτό δε καταστεί δυνατό, τότε αποζημιώνει απευθείας τον ασφαλισμένο βάση της αξίας του συμβολαίου. Στη περίπτωση των αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών συμβολαίων το ποσό αποζημίωσης ορίζεται βάση του πίνακα εξαγοράς, με ανώτατο όριο αποζημίωσης τα 30.000€ ανά συμβόλαιο.

Τα όρια των αποζημιώσεων ορίζονται με σαφή τρόπο στο αρ.7 του ν.3867/2010.

Φυσικά οι παραπάνω καλύψεις παρέχονται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο διαμέσου εισφορών προς αυτό, που καταβάλλονται  με κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής ετησίως.

Το ύψος της εισφοράς ορίζεται στο 1.5% επί των ετησίων ασφαλίστρων ανά συμβόλαιο. Ωστόσο η εισφορά δεν επιβαρύνει εξ ολοκλήρου των ασφαλισμένο αλλά αποδίδεται εξ ημισείας με την ασφαλιστική εταιρία. Έτσι η εισφορά για τον ασφαλισμένο ορίζεται στο 0.75% του ετησίου ασφαλίστρου του.

Ωστόσο στις περιπτώσεις που τα ετήσια ασφάλιστρα υπερβαίνουν τις 2.000€ το ποσό της εισφοράς παραμένει σταθερό, στα 15€ το έτος με το υπερβάλλων ποσό να καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρία.

Τι σημαίνει αυτό επί της ουσίας

Σημαίνει οτι σε ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης με εισφορές 1.200 € το έτος και διάρκεια 20 ετών η εισφορά προς το εγγυητικό κεφάλαιο ορίζεται σε 9€ το έτος, με τις συνολικές εισφορές του προγράμματος για όλα τα έτη (20) να ορίζονται σε 180€. Το όφελος της αποταμίευσης με βάση το S 57  το οποίο αποτελεί συνταξιοδοτικό πρόγραμμα αναφοράς, με εγγυημένη απόδοση και εφάπαξ για το παραπάνω παράδειγμα ορίζεται σε 4.050,94€. Από αυτά αφαιρώντας τα 180€ το καθαρό όφελος ορίζεται σε 3.870,94€, αφορολόγητα.

Αν και με την εφαρμογή των κανόνων Solvency II από τις ασφαλιστικές εταιρίες ο κίνδυνος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας συνέπεια αποκλίσεων από τα επιτρεπτά όρια των αποθεματικών ελαχιστοποιείται δραματικά, η ύπαρξη μιας επιπλέον ασφαλιστικής δικλείδας αποτελεί εχέγγυο, ειδικά στους μακροπρόθεσμους προγραμματισμούς.

Το όριο των 30.000€ μπορεί να αποτελεί ένα ασφαλές όριο  πάνω στο οποίο μπορείτε να οικοδομήσετε τη αποταμίευσή σας για το εφάπαξ και την ιδιωτική σύνταξη. Ωστόσο αν έχετε σημαντικά υψηλότερους στόχους μπορείτε κάλλιστα να διασπάσετε τις εισφορές σε περισσότερα προγράμματα διατηρώντας τα επίπεδα εξαγοράς κάτω από τις 30.000€ κερδίζοντας και σε ευελιξία αφού μπορείτε σε περίπτωση δυσκολιών να ρευστοποιήσετε το ένα από τα δύο συμβόλαια και να διατηρήσετε το δεύτερο.

Το παραπάνω αναφέρετε και εφαρμόζετε ως τεχνική pension spreading με σκοπό την 100% διασφάλιση μακροπρόθεσμα των αποταμιεύσεων του ασφαλισμένου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ.

Η ηλεκτρονική σελίδα του Εγγυητικού Κεφαλαίου www.pligf.gr

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού pension spreading και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.