Η διασπορά συνταξιοδοτικού αποτελεί μια τεχνική για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμα των αποταμιεύσεων του ασφαλισμένου εξασφαλίζοντας του παράλληλα ευελιξία. Πρόκειται επί της ουσίας για διασπορά των συνταξιοδοτικών εισφορών του ασφαλισμένου σε περισσότερα του ενός συμβολαίου.

Που εφαρμόζεται

Ο σχεδιασμός αυτός βρίσκει εφαρμογή σε συνταξιοδοτικούς προγραμματισμούς οι οποίοι μακροπρόθεσμα και μέχρι την λήξη του συμβολαίου θα αποδώσουν στον ασφαλισμένο περισσότερα από 30.000€ σε εφάπαξ.

Γιατί 30.000€.

Το παραπάνω ποσό αποτελεί το όριο κάλυψης θεσπισμένο από τη Τράπεζα της Ελλάδος με βάση τη Συνεδρίαση 12/Θέμα 3/13.7.2011 και καταβάλλεται  από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία ο ασφαλισμένος διατηρούσε το συνταξιοδοτικό του. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η αποζημίωση δίδεται βάση του πίνακα εξαγοράς που προβλέπεται εντός του συμβολαίου . Σε περίπτωση ανάληψης του χαρτοφυλακίου της ασφαλιστικής από άλλη ασφαλιστική εταιρία παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να συνεχίσει το προγραμματισμό του κανονικά.

Πίνακας εξαγοράς για συνταξιοδοτικό προγραμματισμό 800€ με διάρκεια 25 ετών

Έτη

Ποσό Εξαγοράς Καταβληθέντες Εισφορές
1 0,00 €

800 €

2

842,48 € 1.600,00 €

3

1.494,53 €

2.400,00 €

4 2.186,47 €

3.200,00 €

5

2.895,66 € 4.000,00 €

6

3.622,55 € 4.800,00 €
7 4.367,59 €

5.600,00 €

8 5.131,23 €

6.400,00 €

9

5.913,97 € 7.200,00 €

10

6.716,30 € 8.000,00 €
11 7.586,04 €

8.800,00 €

12 8.477,70 €

9.600,00 €

13

9.391,90 € 10.400,00 €

14

10.329,32 € 11.200,00 €
15 11.290,65 €

12.000,00 €

16 12.413,04 €

12.800,00 €

17

13.583,36 € 13.600,00 €

18

14.803,30 € 14.400,00 €
19 16.074,68 €

15.200,00 €

20 17.399,35 €

16.000,00 €

21

18.779,34 € 16.800,00 €

22

20.216,83 € 17.600,00 €
23 21.714,19 €

18.400,00 €

24 23.273,88 €

19.200,00 €

25

24.898,66

20.000,00 €

 

Στη λήξη του παραπάνω συνταξιοδοτικού προγραμματισμού ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει 24.898,66€ εφάπαξ . Αν ωστόσο η ασφαλιστική εταιρία στην οποία έχει συνάψει το συνταξιοδοτικό αναστείλει τις λειτουργίες της το 15έτος σύναψης του συμβολαίου και δεν αναληφθεί το χαρτοφυλάκιό της από άλλη ασφαλιστική εταιρία τότε ο ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί με 11.290,65€. Οι συνολικές εισφορές που θα έχει καταβάλει θα κυμαίνονται σε 15Χ800=12.000€. Παρατηρήστε επίσης ότι από το 18 έτος και μετά ο ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί με περισσότερα χρήματα από τις εισφορές που κατέβαλλε, συνέπεια του επενδυτικού πλάνου της ασφαλιστικής εταιρίας και του ποσού εξαγοράς που προβλέπεται.

Προσοχή

Αν και στο παραπάνω παράδειγμα ο προγραμματισμός βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από το όριο των 30.000€ εντούτοις  στη λήξη του θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την ενίσχυσή του με προαιρετικές έκτακτες καταβολές κατά την 25ετία, σύμφωνα με το σχεδιασμό για την εξάλειψη του φαινομένου του πληθωρισμού.

Ο συνδυασμός σταθερών καταβολών και εκτάκτων ενισχύσεων είναι εναλλακτικός ενός προγράμματος με ετήσια αναπροσαρμογή εισφορών.

Προγραμματισμοί παρόμοιοι σε έτη και εισφορές το χρόνο όπως το παραπάνω παράδειγμα δεν απαιτούν διασπορά, ωστόσο αν ο ασφαλισμένος επιθυμούσε να καταβάλλει τις διπλάσιες εισφορές τότε το πρόγραμμά του θα διαμορφωνόταν σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα.

Έτη

Ποσό Εξαγοράς Καταβληθέντες Εισφορές

1

0,00 € 1.600 €

2

1.704,98 € 3.200 €

3

3.019,50 € 4.800 €

4

4.414,03 € 6.400 €

5

5.843,36 €

8.000 €

6 7.308,37 €

9.600 €

7 8.809,96 €

11.200 €

8 10.349,07 €

12.800 €

9

11.926,69 € 14.400 €
10 13.543,82 €

16.000 €

11

15.296,10 € 17.600 €

12

17.092,58 € 19.200 €

13

18.934,52 € 20.800 €

14

20.823,26 €

22.400 €

15 22.760,24 €

24.000 €

16 25.021,92 €

25.600 €

17 27.380,22 €

27.200 €

18

29.838,60 € 28.800 €

19

32.400,70 € 30.400 €
20 35.070,28 €

32.000 €

21 37.851,42 €

33.600 €

22

40.748,57 € 35.200 €
23 43.766,49 €

36.800 €

24 46.910,20 €

38.400 €

25 50.185,29 €

40.000 €

 

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε το τελικό ποσό εφάπαξ ξεπερνά τα 50.000€ με την εξαγορά να κυμαίνεται άνω των 30.000€ από το 19έτος. Συνολικά στον ασφαλισμένο επιστρέφονται περισσότερες εισφορές από τις καταβεβλημένες από το 17 έτος και μετά.

Παρατηρήστε επίσης ότι η διαφορά σε τόκους σε ένα πρόγραμμα των 1600€ με 2 των 800€ στη λήξη είναι 387,97€ περισσότερα για το πρώτο. Αυτό παρατηρείται λόγω των ανατοκισμών μεγαλύτερου συσσωρευμένου κεφαλαίου.

Η διασπορά του συνταξιοδοτικού ωστόσο περιέχει ένα ακόμη πλεονέκτημα πέραν της προστασίας του αποταμιευόμενου κεφαλαίου, την ευελιξία.

Εάν ο ασφαλισμένος λόγω αλλαγής των οικονομικών του ή λόγω ανάγκης έκτακτης ρευστότητας χρειαστεί να ρευστοποιήσει το συμβόλαιό του με εξαγορά, στη πρώτη περίπτωση των 2 σχεδιασμών θα μπορεί να εξαγοράσει το ένα από τα δύο έχοντας τη δυνατότητα να συνεχίσει το δεύτερο. Ωστόσο στη δεύτερη περίπτωση  με την εξαγορά του ενός και μοναδικού συμβολαίου ο συνταξιοδοτικός σχεδιασμός τερματίζεται.

Κρατήστε ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας ενός συνταξιοδοτικού συμβολαίου δεν είναι ούτε το επιτόκιο που προσφέρει ούτε το σύνολο των εισφορών, αλλά ο χρόνος. Ο χρόνος είναι αναντικατάστατος στα συνταξιοδοτικά προγράμματα, από το χρόνο προκύπτει το όφελος για τον ασφαλισμένο μέσω των ανατοκισμών και με το χρόνο και τη διάρκεια του προγράμματος ο ασφαλισμένος χτίζει το αποταμιευόμενο κεφάλαιό του. Σε περίπτωση μη ύπαρξης του απαραίτητου χρονικού διαστήματος για να λειτουργήσει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ο ασφαλισμένος θα αποκομίσει μικρότερα οφέλη σε τόκους, ενώ ταυτόχρονα θα χρειάζεται να αποταμιεύει σημαντικά υψηλότερες εισφορές ετησίως επιβαρύνοντας τον οικονομικό του προϋπολογισμό.

Στους συνταξιοδοτικούς σχεδιασμούς που εκπονούμε προβλέπεται πάντοτε και η συνταξιοδοτική διασπορά προς τη πλήρη διασφάλιση του αποταμιευόμενου κεφαλαίου  μακροπρόθεσμα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.