Ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης του οποίου η απόδοση για τον ασφαλισμένο είναι απαλλαγμένη από τη πορεία των επενδύσεων.

Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν σήμερα την πρόταση για τη συμπλήρωση του εισοδήματος των ασφαλισμένων κατά τη δημόσια συνταξιοδότηση, πρόκειται επί της ουσίας για ανταποδοτικά προγράμματα κατά τα οποία οι ασφαλισμένοι αποταμιεύουν για τον εαυτό τους βάση σχεδιασμού, με σκοπό να λάβουν τις αποταμιεύσεις τους έντοκες, είτε με τη μορφή εφάπαξ, είτε σύνταξης στην ηλικία που έχουν επιλέξει οι ίδιοι.

Οι διαφοροποιήσεις των προγραμμάτων όπως αυτά παρέχονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες σήμερα εντοπίζονται κυρίως στη φιλοσοφία απόδοσης που ακολουθούν καθώς και την ευελιξία που προσφέρουν τόσο κατά τη περίοδο αποταμίευσης, όσο και κατά τη περίοδο συνταξιοδότησης.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμμάτων σήμερα παρέχει κυμαινόμενη απόδοση που ρυθμίζεται βάση της πορείας των επενδύσεων που πραγματοποιεί η ασφαλιστική εταιρία και το προφίλ επένδυσης που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος. Βασικό μειονέκτημα τους είναι η ανασφάλεια που τα συνοδεύει για το τελικό ποσό εφάπαξ και σύνταξης που θα λάβει ο ασφαλισμένος.

Ορισμένα συνταξιοδοτικά προγράμματα ωστόσο πέραν της διακύμανσης προσφέρουν και μια κατώτατη εγγυημένη απόδοση που αποτελεί τη σίγουρη απόδοση του ασφαλισμένου για τις εισφορές που αποταμιεύει. Η εγγυημένη αυτή απόδοση σήμερα κυμαίνεται από το 1% έως 2% και αφορά το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο επένδυσης.

Επί της ουσίας όσο μεγαλύτερη η παροχή εγγυήσεων με τη μορφή εγγυημένης απόδοσης από την ασφαλιστική εταιρία τόσο μεγαλύτερη και η ευθύνη που διατηρεί η ίδια. Από την άλλη εφόσον οι εγγυήσεις είναι από μικρές μέχρι μηδενικές το ρίσκο φυσικά μετακυλύει στον ασφαλισμένο.

Σε συνταξιοδοτικούς προγραμματισμούς 15, 20 ακόμα και 30 ετών η εγγύηση στην απόδοση αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα και αυτό διότι ο ασφαλισμένος γνωρίζει τη κατώτατη παροχή και κατά συνέπεια το κατώτατο όφελος που θα αποκομίσει από τη σύναψη ενός τέτοιου συμβολαίου. Σαφώς και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα ενισχύουν την αποταμιευτική προσπάθεια μιας και που υπενθυμίζουν στον ασφαλισμένο να αποταμιεύει διατηρώντας τον σε ένα πρόγραμμα, ωστόσο η εγγυημένη απόδοση επωφελεί την απόφαση του ασφαλισμένου αφού διασφαλίζει και επιβραβεύει την προσπάθειά του.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω τα τελευταία έτη παρατηρείτε η τάση της απόσυρσης των όποιων εγγυήσεων και κατά συνέπεια των εγγυημένων επιτοκίων. Υπάρχουν ουσιαστικά δύο λόγοι για τους οποίους παρατηρείτε αυτό το φαινόμενο.

Πρώτος και κύριος: το Solvency II ή αλλιώς Φερεγγυότητα 2. Πρόκειται επί της ουσίας για ένα νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται από 1.1.2016 και το οποίο επιβάλλει νέους κανόνες και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης στις ασφαλιστικές εταιρίες. Εφαρμόζει ένα νέο σύνολο ποιοτικών και ποσοτικών απαιτήσεων – ελέγχων προς διασφάλιση των απαιτούμενων αποθεματικών που πρέπει να διατηρούν οι ασφαλιστικές εταιρίες προς κάλυψη τόσο των ασφαλιστικών της δεσμεύσεων όσο και τη διαφύλαξη τους από κάθε χρηματοπιστωτικό κίνδυνο.

Η διατήρηση υψηλών εγγυήσεων και κατεπέκτασιν σίγουρων υποχρεώσεων-δεσμεύσεων της ασφαλιστικής εταιρίας μακροπρόθεσμα απέναντι στους πελάτες της προϋποθέτει κυρίως υψηλά αποθεματικά και ρευστότητα. Για το παραπάνω λόγο παρατηρείτε και η μετάβαση από τα ισόβια νοσοκομειακά προγάμματα στα ετησίως ανανεούμενα.

Για το παραπάνω λόγο επίσης  (και για τη συντριπτική πλειοψηφία) στα συνταξιοδοτικά προγράμματα που διαθέτουν, η απόδοση συνδέεται κυρίως με τη πορεία των επενδύσεων που πραγματοποιεί η ίδια η εταιρία μείων τα διαχειριστικά έξοδα και ότι άλλο προβλέπεται εντός του συμβολαίου, τη διαφορά φυσικά τη καρπώνεται ο ασφαλισμένος.

Δεύτερος λόγος η πτωτική πορεία της απόδοσης των χρηματαγορών και της κεφαλαιαγοράς.

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό τις επενδύσεις. Σήμερα η ρευστότητα που παρατηρείται  στις αγορές και η πορεία των αποδόσεων που επιτυγχάνονται από τις επενδύσεις του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών εταιριών δεν επιτρέπουν τη παροχή υψηλών εγγυήσεων – αποδόσεων για τους ασφαλισμένους.

Τι σημαίνουν ωστόσο όλα τα παραπάνω για κάποιον ο οποίος απέχει 15 έτη από τη συνταξιοδότηση του και επιθυμεί να συνάψει ένα συνταξιοδοτικό συμβόλαιο για ενίσχυση του εισοδήματός του με σίγουρη απόδοση ;

Τι σημαίνει για έναν νεότερο εργαζόμενο ο οποίος επιθυμεί να συνάψει ένα συνταξιοδοτικό ή αποταμιευτικό πρόγραμμα για τον εαυτό του ή το παιδί του;

Σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να αναζητήσουν προγράμματα  με όσο το δυνατόν υψηλότερο εγγυημένο επιτόκιο και άρα εγγυημένη απόδοση, με σκοπό τη κατοχύρωση κατά την αποταμιευτική τους προσπάθεια του μεγαλύτερου δυνατού και σίγουρου οφέλους, πέραν από τις όποιες αποδόσεις που μπορούν να επιτευχθούν από τη πορεία των επενδύσεων με το πέρασμα των ετών.

Και ερχόμαστε στο ερώτημα.

Μπορεί να υπάρξει ένα συνταξιοδοτικό – αποταμιευτικό πρόγραμμα το οποίο να παρέχει υψηλή εγγυημένη και κυρίως αφορολόγητη απόδοση για κάποιον δίχως τη δέσμευση για τη πορεία των επενδύσεων;

Από  3/1/18  η ασφαλιστική αγορά υποδέχθηκε το S57, το Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Εγγυημένης Σύνταξης και Εφάπαξ της Εθνικής Ασφαλιστικής το οποίο και αποτελεί σήμερα το μοναδικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών του οποίου τα αποτελέσματα σε σύνταξη και εφάπαξ είναι πλήρως απαλλαγμένα από τη πορεία των χρηματαγορών και της κεφαλαιαγοράς.

Παρέχει δε την υψηλότερη εγγυημένη απόδοση στην ασφαλιστική αγορά και αποτελεί το ιδανικότερο εργαλείο συνταξιοδοτικών-αποταμιευτικών και παιδικών αποταμιευτικών σχεδιασμών λόγω της αξιοπιστίας και της απόλυτης ακρίβειας που παρέχει για τις τιμές τόσο της σύνταξης όσο και του εφάπαξ.

Που στέκεται ωστόσο στην απόδοση ένα τέτοιο πρόγραμμα με βάση την ασφαλιστική αγορά και πώς είναι μετρήσιμη η απόδοσή του;

Για να κατανοήσουν οι αναγνώστες την απόδοση του προγράμματος το υποβάλλαμε σε συγκριτικό με ένα πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου το οποίο παρέχει και μερίσματα ανάλογα με τη πορεία των επενδύσεων.

Στη σύγκριση έχουν υπολογισθεί παρόμοιες σταθερές ετήσιες εισφορές  795€ ήτοι 66€ το μήνα και ίδια διάρκεια προγράμματος 25 έτη με στόχο το εφάπαξ των 25.000€.

                     Συγκριτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

Eurolife Εθνική Ασφαλιστική
Easy Pension S57
Εγγυημένο Επιτόκιο 2% Εγγυημένο εφάπαξ
Διάρκεια 25 25
Εισφορές 795 € 795
Συνολικές Εισφορές 19.875 € 19.875 €
 Εγγυημένο Εφάπαξ 22.336,02 € 25.115 €
Εγγυημένο Όφελος 2.461 € 5.240 €
 Σύνταξη 15ετίας  148,26€  156,4€
Μερίσματα προ φόρων 15% 2.766,83 €
Εφάπαξ    
 Υπολογισμένο με 4% μέση ετήσια απόδοση 25.102,85 €

Ενδεικτικά παραδείγματα για άτομο 35 ετών.

 

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στη λήξη του συμβολαίου το εγγυημένο όφελος που κατοχυρώνει ο ασφαλισμένος με το S57 είναι 5.240€ και είναι κατά 2.779€ υψηλότερο από το αντίστοιχο εγγυημένο που κατοχυρώνει στο πρόγραμμα Easy Pension της Εurolife το οποίο παρέχει εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 2%.

Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή ωστόσο μιας και που το πρόγραμμα Easy Pension παρέχει και μερίσματα εφόσον η μέση ετήσια απόδοση των επενδύσεων ξεπεράσει το 2%. Έτσι ενδεικτικά εάν η μέση απόδοση κυμανθεί στο 4% για όλη την 25ετία τα συνολικά μερίσματα ανέρχονται σε 2.766,83€ κάνοντας ένα σύνολο 25.102,85€ ποσό εφάπαξ παρόμοιο με το S57.

 Υπάρχουν ωστόσο δύο βασικές διαφορές

Το S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής παρέχει το παραπάνω ποσό εφάπαξ εγγυημένα, ανεξάρτητα της πορείας των επενδύσεων της ασφαλιστικής εταιρίας και δεύτερον είναι αφορολόγητο. Τα μερίσματα στο Easy Pension εφόσον επιτευχθούν φορολογούνται με 15% μειώνοντας έτσι το ουσιαστικό όφελος του ασφαλισμένου σε καθαρούς τόκους.

Εδώ είναι που επανερχόμαστε για να αναφέρουμε ότι το S57 αποτελεί το μοναδικό συνταξιοδοτικό – αποταμιευτικό πρόγραμμα  το οποίο παρέχει υψηλή, αφορολόγητη  και εγγυημένη απόδοση για τον ασφαλισμένο άνευ επενδυτικών σεναρίων.

 

Παρόμοια εικόνα παρατηρείτε και με το εφάπαξ των 20.000€ για 20 έτη διάρκεια.

Eurolife Εθνική Ασφαλιστική
Easy Pension S57
Εγγυημένο Επιτόκιο 2% Εγγυημένο εφάπαξ
Διάρκεια 20 20
Εισφορές 875,60 € 875 €
Συνολικές Εισφορές 17.512 € 17.500 €
 Εγγυημένο Εφάπαξ 18.534,28 € 20.390,63 €
Εγγυημένο Όφελος 1.022,28€ 2.890,63 €
 Σύνταξη 15ετίας  120,48€  127,02€
Μερίσματα προ φόρων 15% 1.745,53 €
Εφάπαξ    
  Υπολογισμένο με 4% μέση ετήσια απόδοση 20.279,81 €

Ενδεικτικά παραδείγματα για άτομο 30 ετών.

 

                      Εφάπαξ 20.000€ για 15 έτη διάρκεια.

Eurolife Εθνική Ασφαλιστική
Easy Pension S57
Εγγυημένο Επιτόκιο 2% Εγγυημένο εφάπαξ
Διάρκεια 15 15
Εισφορές 1.243 € 1.243 €
Συνολικές Εισφορές 18.645 € 18.645 €
 Εγγυημένο Εφάπαξ 18.850,21 € 20.445 €
Εγγυημένο Όφελος 205,21 € 1.800 €
 Σύνταξη 15ετίας  121,95€  127,36€
Μερίσματα προ φόρων 15% 1.275,86 €
Εφάπαξ    
  Υπολογισμένο με 4% μέση ετήσια απόδοση 20.126 €

Ενδεικτικά παραδείγματα για άτομο 30 ετών.

Τα παραπάνω συγκριτικά έχουν ως σκοπό τη σύγκριση των αποδόσεων των δύο προγραμμάτων όπως αυτά παρουσιάζονται στις εκδοθείσες προσφορές που έχουν ληφθεί και δεν αποτελούν γενικό συγκριτικό ανάμεσα στα δύο προγράμματα με ανάλυση του συνόλου των χαρακτηριστικών τους.

        Χαρακτηριστικά S57

 • Εγγυημένη Σύνταξη και εφάπαξ από τη σύναψη του συμβολαίου
 • Ελεύθερη επιλογή ποσού σύνταξης και εφάπαξ
 • Ελεύθερη επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης
 • Ελάχιστη διάρκεια προγράμματος 15 έτη
 • Είσοδος στο πρόγραμμα μέχρι την ηλικία των 60 ετών
 • Ελάχιστη εισφορά 60€ /μήνα
 • Επιλογή ανάμεσα σε σύνταξη προκαθορισμένου χρόνου 10, 15, 20 ,25 έτη ή ισόβιας σύνταξης ακόμη και ισόβιας μεταβιβαζόμενης σε τρίτο πρόσωπο
 • Εγγυημένη περίοδος καταβολής της σύνταξης στην οικογένεια του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου του κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης
 • Επιστροφή των εισφορών σε περίπτωση θανάτου κατά την αποταμιευτική περίοδο σε δικαιούχους που έχουν οριστεί.
 • Σταθερές εισφορές ή επιλογή ετήσιας αναπροσαρμογής 3%
 • Αφορολόγητη σύνταξη και εφάπαξ τα οποία δεν συνυπολογίζονται επίσης στο φόρο αλληλεγγύης.
 • Δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης, Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων με κάλυψη των εισφορών του ασφαλισμένου από την ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση αναπηρίας με 67%
 • Δυνατότητα επαναφοράς του συμβολαίου σε ισχύ ακόμη και έπειτα από 3 έτη αποχής
 • Ελευθεροποίηση του συμβολαίου έπειτα από 2 έτη με δυνατότητα είσπραξης των αποταμιεύσεων στη λήξη έντοκα.
 • Εξαγορά του συμβολαίου κατά τη περίοδο αποταμίευσης έπειτα από 2 έτη.
 • Δυνατότητα ρευστοποίησης των υπολοίπων συντάξιμων αποδοχών κατά τη περίοδο συνταξιοδότησης.

*Δεν παρέχεται η δυνατότητα εκτάκτων καταβολών.

Αποτελεί το ιδανικό πρόγραμμα ανταποδοτικού χαρακτήρα δίχως ρίσκο, με υψηλή απόδοση  για συνταξιοδοτικούς  και αποταμιευτικούς σχεδιασμούς τόσο για ενήλικες όσο και για παιδικά προγράμματα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού pension spreading και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.