Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη

Τα παιδικά αποταμιευτικά προγράμματα έρχονται πρώτα στις προτιμήσεις των γονέων για τη δημιουργία ενός κεφαλαίου για χρήση από το παιδί με την ενηλικίωσή του.

Η βασική ανάγκη για τη δημιουργία του κεφαλαίου είναι τα αυξημένα έξοδα φοίτησης και κατοχύρωσης μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ή ακόμη και η ενίσχυση της προσπάθειας κατά την έναρξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του παιδιού.

Τα προγράμματα αυτά διαφέρουν σημαντικά από αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς μιας και που προσφέρουν σημαντικά υψηλότερες και αφορολόγητες αποδόσεις καθώς και αυξημένους τρόπους διακανονισμού στη λήξη τους. Ο ασφαλισμένος πέραν από την είσπραξη του κεφαλαίου ως εφάπαξ δύναται να διακανονίσει την είσπραξη ακόμη και με τη μορφή μηνιαίων αποδοχών καλύπτοντας με αυτό το τρόπο πάγια έξοδα (ενοίκια, δίδακτρα κτλ).

Τα προγράμματα αυτά ωστόσο πέραν της δημιουργίας μιας μακρόπνοης αποταμιευτικής συνήθειας προσφέρουν μία ακόμη ασφαλιστική δικλείδα για το παιδί και τους γονείς που τα καθιστά μοναδικά.

Την απαλλαγή πληρωμής των εισφορών για το συμβαλλόμενο του προγράμματος.

Ως ασφαλισμένος ορίζεται το παιδί για το οποίο έχει συναφθεί ο παιδικός αποταμιευτικός προγραμματισμός και συμβαλλόμενος ορίζεται το πρόσωπο που καταβάλει το ασφάλιστρο. Συμβαλλόμενος μπορεί να είναι οι γονείς, οι παππούδες, νονοί, θείοι του παιδιού κ.ο.κ

Με τη προσθήκη της απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων ο συμβαλλόμενος του προγράμματος διασφαλίζει ότι το παιδί (ασφαλισμένος ) θα λάβει το προβλεπόμενο κεφάλαιο στη λήξη του προγράμματος ακόμη και αν ο ίδιος φύγει από τη ζωή ή έχει κριθεί ανίκανος προς εργασία με ποσοστό αναπηρίας 67%.

Πρακτικά με την ενεργοποίηση της κάλυψης η ασφαλιστική εταιρία θα καλύψει τις εισφορές του προγράμματος για το χρονικό διάστημα για το οποίο ο συμβαλλόμενος δεν θα μπορεί να εργαστεί και για όσο ανανεώνεται η βεβαίωση αναπηρίας από το κρατικό αρμόδιο φορέα.

Στη περίπτωση θανάτου του συμβαλλομένου η ασφαλιστική εταιρία θα συνεχίσει  να καταβάλλει τις εισφορές του προγράμματος έως τη λήξη του.

Παύση ισχύς της απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων.

  • Με την πρόωρη, πριν τη λήξη εξαγορά του συμβολαίου
  • Με την άρση της ανικανότητας του συμβαλλομένου
  • Με την συμπλήρωση των 65 ετών για τον συμβαλλόμενο (δεν επηρεάζεται αν έχει ήδη ενεργοποιηθεί η κάλυψη)
  • Με τη συμπλήρωση των 27 ετών για τον ασφαλισμένο (ακόμα και αν έχει ενεργοποιηθεί η κάλυψη για τον συμβαλλόμενο)
  • Με τη λήξη του προγράμματος

Πρακτικά με τη σύναψη ενός παιδικού αποταμιευτικού προγράμματος και τη προσθήκη της κάλυψης της απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων ο προγραμματισμός  για το ασφαλισμένο τέκνο είναι απόλυτα εξασφαλισμένος μέχρι και τη συμπλήρωση του 27ου έτους της ηλικίας του.

Αν η διάρκεια του προγράμματος έχει ως λήξη από το 18ο έτος του παιδιού έως το 27ο έτος το παιδί είναι απόλυτα διασφαλισμένο. Για τις περιπτώσεις που τα προγράμματα αυτά έχουν συναφθεί με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα για τα παιδιά και με ηλικίες λήξης μετά τα 27α τους έτη (έχουν ως ανώτατο όριο το 37ο έτος )  τότε με τη παρέλευση του 27ου έτους  και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η κάλυψη της απαλλαγής πληρωμής ασφάλιστρων θα πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι τη κάλυψη των εισφορών έως τη λήξη του προγράμματος.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού παιδικού αποταμιευτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό παιδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα.