Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Τα τελευταία έτη η ιδιωτική συνταξιοδότηση τείνει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ασφαλισμένων που αποβλέπουν στην εξασφάλιση συμπληρωματικών αποδοχών κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη τάση  έχει διαδραματίσει η ανασφάλεια γύρω από τη δημόσια συνταξιοδότηση καθώς και η ρευστότητα που παρατηρείται τα τελευταία έτη γύρω από τα εισοδήματα των συνταξιούχων και τις ηλικίες συνταξιοδότησης.

Οι ασφαλισμένοι επιλέγοντας να ενταχθούν σε ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εξασφαλίζουν ουσιαστικά μια ατομική, ανεξάρτητη σύνταξη η οποία βασίζεται στην ανταπόδοση και όχι στην αναδιανομή όπως το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Επί της ουσίας ο κάθε ασφαλισμένος οικοδομεί το δικό του προγραμματισμό εκμεταλλευόμενος το παραμετροποιήσιμο χαρακτήρα που προσφέρουν τα προγράμματα αυτά.

Αναλυτικότερα ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τόσο το ποσό των μηνιαίων – ετήσιων εισφορών του, όσο και την ηλικία συνταξιοδότησης του, που για πρώτη φορά την αποφασίζει ο ίδιος. Στη λήξη του προγράμματος  παρέχεται η επιλογή να λάβει τις εισφορές του έντοκες, είτε με τη μορφή εφάπαξ, είτε ως σύνταξη.

Πέραν όμως από την επιλογή των εισφορών και την ηλικία συνταξιοδότησης κάποια συνταξιοδοτικά προγράμματα παρέχουν μία ακόμη επιλογή, αυτή του ποσού της σύνταξης και του εφάπαξ ως εγγυημένο αποτέλεσμα.

Για να κατανοήσουμε πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε στις κατηγορίες των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Τα προγράμματα συνταξιοδότησης κατηγοριοποιούνται σε 2 κατηγορίες βάση του τρόπου απόδοσής τους και κατ’ επέκτασιν των εγγυήσεών τους.

Unit Linked

Στη πρώτη κατηγορία συνταξιοδοτικών ανήκουν τα προγράμματα unit linked των οποίων η απόδοση είναι συνδεδεμένη με τις  επενδύσεις που πραγματοποιεί η ασφαλιστική εταιρία. Όπως αντιλαμβάνεστε τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν διακυμάνσεις ως προς την απόδοσή τους, με το όφελος του ασφαλισμένου να διαμορφώνεται με το πέρασμα των ετών και να μη μπορεί να είναι προβλέψιμο εξ αρχής. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν εγγυήσεις μόνο ως προς το κεφάλαιο του ασφαλισμένου, ενώ παρέχουν διάφορα προφίλ επένδυσης με  συντηρητικές καθώς και πιο επιθετικές επιλογές χαρτοφυλακίου όπου ωστόσο οι εγγυήσεις μπορεί και να αίρονται εντελώς.

Τα προγράμματα αυτά επιλέγονται κυρίως με σκοπό την επιδίωξη απόδοσης αποδεχόμενοι ωστόσο και το ενδεχόμενο ρίσκο που προβλέπουν μακροπρόθεσμα.

Η πρόωρη εξαγοράς τους βασίζεται στην αξία των μεριδίων εκείνη τη χρονική στιγμή και δε μπορεί να  προβλεφθεί. Το ίδιο ισχύει και για  τα ποσά σύνταξης και εφάπαξ όπου οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δεσμευτική.

Προγράμματα εγγυημένων παροχών

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα προγράμματα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ που αποτελούν τα πιο δυσεύρετα προγράμματα στην ασφαλιστική αγορά, κύριο χαρακτηριστικό τους αποτελεί οτι το επιτόκιο απόδοσης τους παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Τα προγράμματα αυτά εξασφαλίζουν μία υψηλή μέση απόδοση την οποία και κλειδώνει ο ασφαλισμένος για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Βασικό πλεονέκτημα των προγραμμάτων αυτών είναι οι εγγυήσεις που παρέχουν τόσο ως προς το εφάπαξ, όσο και ως προς τη σύνταξη με τα ποσά να ορίζονται εντός του συμβολαίου. Οι ασφαλισμένοι μπορούν με την επιλογή αυτού του τύπου των προγραμμάτων να γνωρίζουν με ακρίβεια το συνολικό όφελος σε τόκους τόσο του εφάπαξ, όσο και της σύνταξης που θα τους αποφέρει η επιλογή τους.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των προγραμμάτων εγγυημένων παροχών είναι ότι μπορούν να υλοποιηθούν βάση στόχου. Ο στόχος μπορεί να αφορά ένα συγκεκριμένο ποσό εφάπαξ στη λήξη τους ή ένα συγκεκριμένο ποσό σύνταξης.

Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τα συνταξιοδοτικά  1ης επιλογής για ασφαλισμένους που ξεκινούν από το μηδέν έναν συνταξιοδοτικό προγραμματισμό. Οι εγγυήσεις που προβλέπουν αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οι ασφαλισμένοι μπορούν να βασιστούν και να οικοδομήσουν τους προγραμματισμούς τους, ατομικούς και οικογενειακούς με φερεγγυότητα και αξιοπιστία. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των προγραμμάτων αυτών είναι ο πίνακας εξαγοράς που τα συνοδεύει.

Ο πίνακας εξαγοράς παρουσιάζει επί της ουσίας το ποσό ρευστοποίησης του συμβολαίου σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του και παραμένει αμετάβλητος, με τον ασφαλισμένο να γνωρίζει εξ αρχής το ποσό ρευστοποίησης για κάθε έτος, από την αρχή έως και τη λήξη του προγράμματος (ποσό εφάπαξ λήξης).

Παράδειγμα για ασφαλισμένο με ηλικία έναρξης 40 ετών διάρκεια 25 έτη και ετήσιες σταθερές καταβολές 1.500€.

Έτη Εισφορές Πρόγραμματος Εξαγορά
1 1.500 € 0,00 €
2 1.500 € 1.421,38 €
3 1.500 € 2.516,97 €
4 1.500 € 3.679,18 €
5 1.500 € 5.174,72 €
6 1.500 € 6.852,52 €
7 1.500 € 8.348,84 €
8 1.500 € 9.882,67 €
9 1.500 € 11.455,05 €
10 1.500 € 13.793,04 €
11 1.500 € 15.701,27 €
12 1.500 € 17.873,94 €
13 1.500 € 19.766,71 €
14 1.500 € 21.929,71 €
15 1.500 € 24.183,64 €
16 1.500 € 26.269,10 €
17 1.500 € 28.409,51 €
18 1.500 € 30.606,95 €
19 1.500 € 32.863,62 €
20 1.500 € 35.182,02 €
21 1.500 € 37.564,66 €
22 1.500 € 40.015,02 €
23 1.500 € 42.536,67 €
24 1.500 € 45.133,62 €
25 1.500 € 47.810,51 €
Σύνολο Εισφορών 37.500,00 €
Εγγυημένο Εφάπαξ 47.810,51 €
Όφελος Εγγυημένων Tόκων 10.310,51 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα εγγυημένης απόδοσης S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε από το πίνακα το συνολικό όφελος για τον ασφαλισμένο για την επιλογή του εφάπαξ ανέρχεται σε 10.310,51€ με το συνολικό εφάπαξ να ορίζεται σε 47.810,51€. Για κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος γνωρίζει το ποσό της εξαγοράς του προγράμματός του διαμέσου του πίνακα με το συνοδεύει.

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσά των συντάξεων εναλλακτικά του εφάπαξ.

Έτη παροχής Σύνταξης  Ποσό/μήνα  Ποσό επιστροφής Ποσό εισφορών  Όφελος Τόκων
10 έτη 430,20 € 51.624 € 37.500 € 14.124 €
15 έτη 297,83 € 53.609 € 37.500 € 16.109 €
20 έτη 231,79 € 55.630 € 37.500 € 18.130 €
25 έτη 192,28 € 57.684 € 37.500 € 20.184 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα εγγυημένης απόδοσης S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής

 

Ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει για πόσα έτη επιθυμεί να του καταβάλλεται η ιδιωτική σύνταξη. Για κάθε μια επιλογή διαμορφώνεται και ανάλογα το ποσό της μηνιαίας του σύνταξης.

Απο το πίνακα μπορούμε να εκμαιεύσουμε 2 συμπεράσματα.

Πρώτον, το ποσό συνολικής επιστροφής στη περίπτωση επιλογής της σύνταξης ενάντι του εφάπαξ είναι υψηλότερο, συνέπεια των ανατοκισμών του κεφαλαίου που παραμένει στην ασφαλιστική εταιρία.

Δεύτερον, όσο πιο μακροπρόθεσμη η καταβολή της σύνταξης, τόσο υψηλότερο και το συνολικό ποσό επιστροφής και φυσικά το όφελος σε τόκους.

Επιπλέον με την επιλογή της συνταξιοδότησης ο ασφαλισμένος μπορεί να αιτηθεί τη ρευστοποίηση των υπολοιπόμενων συντάξιμων καταβολών και την είσπραξή του ως εφάπαξ έντοκα, σε οποιοδήποτε έτος καταβολής της σύνταξης και αν βρίσκεται. Η επιλογή αυτή προσθέτει ευελιξία στον ασφαλισμένο για όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησης προβλέποντας για μια δύσκολη στιγμή.

Συμπερασματικά

Tα προγράμματα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ αποτελούν σήμερα μια αξιόπιστη και φερέγγυα επιλογή ως λύση για τη συμπλήρωση του εισοδήματος των ασφαλισμένων κατά τη περίοδο της συνταξιοδότησης. Οι εγγυήσεις και η αυξημένη ευελιξία που τα χαρακτηρίζει αποτελούν το κύριο σύμμαχο των ασφαλισμένων για τη αντιμετώπιση της συνταξιοδοτικής αβεβαιότητας του αύριο.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών προγραμματισμών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο :

210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.