Όροι Χρήσης2018-02-12T19:00:31+00:00

         Γενικοί Όροι

 1. H ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα ως ατομική επιχείρηση δυνάμει του Ελληνικού δικαίου. Εδρεύει στη Kαλλιθέα, Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 214 & Μπουμπουλίνας 2. Έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό Μητρώου 306682 ως Σύμβουλος Ασφαλίσεων.
 2. Η πλατφόρμα με τo τίτλο ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισης στο τομέα της ιδιωτικής σύνταξης, αποταμιευτικών προγραμμάτων και επενδύσεων παρέχοντας ολοκληρωμένες πληροφορίες διαμέσου της έκθεσης συνταξιοδότησης που εκπονείται ειδικά για το κάθε χρήστη έπειτα από τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας. Η χρήση του  ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση των υπηρεσιών ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο τομέα της ιδιωτικής σύνταξης, αποταμιευτικών προγραμμάτων και επενδύσεων οι οποίες συνίστανται στην παρουσίαση των λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς και των επιπρόσθετων παροχών που παρέχονται στην έκθεση συνταξιοδότησης έπειτα από ραντεβού στα γραφεία μας.
 3. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09:00 έως 20:00 στα τηλέφωνα 210 57 11 918 και 210 95 49 900. Οι Χρήστες της υπηρεσίας Ιδιωτική-Σύνταξη.gr μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και με αποστολή e-mail στην διεύθυνση [email protected]
 4. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR παρουσιάζονται τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς και οι επιπρόσθετες παροχές που πλαισιώνουν τη συνταξιοδοτική έκθεση και σχεδιάζονται αποκλειστικά από τους συνεργάτες του ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον Xρήστη πραγματοποιείται βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR ο ίδιος ο Χρήστης και λαμβάνονται υπόψη για τη δημιουργία του συνταξιοδοτικού προγράμματος, αποταμιευτικού και του επενδυτικού προγράμματος.
 5. Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των όρων των ασφαλιστικών προϊόντων των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων ως προς τα επιτόκια και τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχονται ή/ και των όρων παροχής τους. Αντιθέτως λαμβάνοντας αυτά υπόψη παρέχονται ολοκληρωμένες αξιόπιστες υπηρεσίες σχεδιασμού συνταξιοδοτικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών  προγραμμάτων προτάσσοντας στο Χρήστη τη καλύτερη για την ίδιο πρόταση.
 6. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν που παρουσιάζει η ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR, η οριστική σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ του Χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.
 7. Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή/ και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση ή/ και αποδοχή ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε πραγματοποιείται αποκλειστικά από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει.
 8. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του και συνεπώς σε περίπτωση προμήθειας ασφαλιστικού προϊόντος ο Χρήστης καθίσταται ασφαλισμένος.
 9. O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας  συμπλήρωσης της εκάστοτε φόρμας μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες προτάσεις. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Χρήση Υπηρεσιών Συνταξιοδοτικής πρότασης

 • Ο χρήστης που επιθυμεί να ενημερωθεί αλλά και να προχωρήσει στη σύναψη ενός συνταξιοδοτικού, παιδικού, αποταμιευτικού ή επενδυτικού προγράμματος με βάση της ανάγκες του καλείται να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα που παρέχεται εντός του site. Οι πληροφορίες που δίδονται είναι απαραίτητες για την εκπόνηση του σχεδιασμού ο οποίος γίνεται από  καταρτισμένους συμβούλους πιστοποιημένους από τη τράπεζα της Ελλάδος και εγγεγραμμένους στο επιμελητήριο Αθηνών υπό την επίβλεψη του Τόγια Κων/νου. Οι συνεργάτες του ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  οφείλουν να ενημερώσουν με email αλλά και τηλεφωνικώς τον ενδιαφερόμενο για το πέρας του σχεδιασμού. Ο μέσος χρόνος σχεδιασμού διαμορφώνεται με βάση το φόρτο εργασίας και μπορεί να κυμαίνεται από 24 ώρες έως και 7 ημέρες.
 • Ο ενδιαφερόμενος έπειτα από ραντεβού μπορεί να παραστεί στα γραφεία μας σε προσωπική ενημέρωση όπου του παρουσιάζεται η έκθεση που έχει εκπονηθεί και μπορεί να απευθύνει τα ερωτήματά του καθώς και να προχωρήσει στη σύναψη του συνταξιοδοτικού, αποταμιευτικού, παιδικού, επενδυτικού συμβολαίου. Οι παραπάνω υπηρεσίες σχεδιασμού και παρουσίασης παρέχονται από το ΙΔΙΩΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ.GR δωρεάν και δίχως καμία υποχρέωση από τον χρήστη για σύναψη συμβολαίου.
 • Οι εκθέσεις που σχεδιάζονται αποτελούν προσωπικές προτάσεις για το κάθε χρήστη και δε θα πρέπει να υιοθετούνται από άλλους ενδιαφερομένους.
 • Η παρουσίαση γίνεται από τον ίδιο το σχεδιαστή του εκάστοτε προγράμματος σε ατομική παρουσίαση όπου μπορούν να συζητηθούν όλες οι παράμετροι και να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα
 • Δεν παρέχεται ηλεκτρονική αποστολή των συνταξιοδοτικών, αποταμιευτικών, παιδικών και επενδυτικών προτάσεων λόγω του ενδεχομένου δημιουργίας λανθασμένων συμπερασμάτων από το χρήστη όπως επίσης και για λόγους προστασίας της πλατφόρμας. Οι προτάσεις μας αποστέλονται ηλεκτρονικά μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση του ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR και μόνον αν ο χρήστης διαμένει εκτός Αθηνών.

 

Προϊόντα Κλάδου Ασφάλισης

Ι. Διαδικασία

 • H υποβολή αίτησης/ πρότασης ασφάλισης απευθύνεται προς την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, δεν αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση.
 • Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί άμεσα σχετικά με τους όρους παροχής του ασφαλιστικού προϊόντος που έχει επιλέξει. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα του αποσταλεί μετά την οριστικοποίησή της και την αποδοχή της από την ασφαλιστική επιχείρηση. Σε περίπτωση απόκλισης όμως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης από τους γνωστοποιηθέντες πριν τη σύναψή της όρους ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου ΙΙ. 1.1. των παρόντων όρων.

ΙΙ. Διαδικασία Εναντίωσης – Υπαναχώρησης

 1. Ο Χρήστης διατηρεί δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση μία εκ των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρ. 4 παρ. 2 περ. Η και παρ. 3 περ. Δ του π.δ. 400/1970.
  2. δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η σύμβαση, μνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς τους μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997.
  1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε  περίπτωση που διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. Το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή την περίπτωση ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή έγγραφου εντύπου εναντίωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
  2. Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που η ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  ή η ασφαλιστική εταιρία που παρέχει το προϊόν:
 2. Ο Χρήστης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση δυνάμει των διατάξεων του άρ. 4α παρ. 6 Ν. 2251/1994 το οποίο ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους, η όποια είναι μεταγενέστερη. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων εξ αποστάσεως με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 13 περ. 2 του ν.δ. 400/1970 όπως ισχύει, καθώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. Η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο χρόνο ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου ΙΙ. 1.2 ανωτέρω.
 3. Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης παραδίδονται ή/ και αποστέλλονται στην  ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR στην διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπουμπουλίνας 2 Καλλιθέα 17675. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από την Ιδιωτική-Σύνταξη.gr  Συνιστάται στους χρήστες της υπηρεσίες που ασκούν δικαιώματά τους για τα οποία προβλέπεται η τήρηση αποκλειστικών προθεσμιών, όπως το δικαίωμα εναντίωσης ή/ και υπαναχώρησης,  να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την αποστολή τους και να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή τους από την ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR
 4. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ασκήσει σύννομα οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον Χρήστη.

ΙΙΙ. Ακύρωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Σε περίπτωση μη παραλαβής ή/ και μη πλήρους εξόφλησης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τον Χρήστη εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή του, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται

Διευθέτηση εγγράφων παραπόνων – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

 1. Ο Χρήστης δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά του απευθυνόμενος στην ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: [email protected] , 2109549902 Η  ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  θα διαβιβάζει τα αιτήματα στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση. Ο Χρήστης λαμβάνει απάντηση από την ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  ή και απ’ ευθείας από την  ασφαλιστική επιχείρηση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Χρήστη για αναζήτηση δικαστικής προστασίας.
 2. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας ή αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη ή προσκρούουν στην δημόσια τάξη.
 3. Σε κάθε περίπτωση προωθείται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών προκύψουν μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας/ ασφαλισμένου και της  ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  ως ασφαλιστικού συμβούλου ή/ και της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την  ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  ασφαλιστικής επιχείρησης. Για την επίλυση των ενδοσυνοριακών συναλλαγών λειτουργούν τα ακόλουθα σχήματα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς:
 1. Προσωπικά δεδομένα
 1. Η  ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της υπηρεσίας ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR , που συνήψαν σύμβαση ασφαλιστικής κάλυψης μέσω της υπηρεσίας  με συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Τα δεδομένα αυτά πιθανόν να περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αποκλειστικό σκοπό της τήρησης και επεξεργασίας  του εν λόγω αρχείου αποτελεί η παροχή και εκτέλεση των υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου που έχει αναλάβει η ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  έναντι των Χρηστών και των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών εταιρειών. Επίσης, η Ιδιωτική-Σύνταξη.gr διατηρεί το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που τηρεί και επεξεργάζεται στην εκάστοτε συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που προμηθεύει το ασφαλιστικό προϊόν στο υποκείμενο των διαβιβαζόμενων δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία της αίτησης ασφάλισης, τη λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης.
 2. Αποδέκτες των δεδομένων των Χρηστών δύνανται να είναι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπάλληλοι ή και τρίτα πρόσωπα συνεργάτες της ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  που ασκούν υπηρεσίες διαμεσολάβησης κατ’ εντολήν της και πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κατόπιν γραπτού αιτήματός του και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πληροφορίες για τα τηρούμενα προσωπικά του δεδομένα και στοιχεία και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και στοιχείων σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472 /97.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των Χρηστών της υπηρεσίας ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  τηρούνται σε αρχείο από την ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  που εδρεύει στη Καλλιθέα, Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπουμπουλίνας 2, η οποία θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για τον σκοπό τόσο των υπηρεσιών που παρέχει, όσο και άλλων προωθητικών ενεργειών που τυχόν πραγματοποιήσει στο μέλλον. Η περαιτέρω τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την εκάστοτε ασφαλιστική  επιχείρηση που προμηθεύει το προϊόν διέπεται από τις διατάξεις του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η  ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, πλην των ευαίσθητων, για προωθητικές ενέργειες ή και πωλήσεις εξ αποστάσεως που πραγματοποιεί η ίδια ή/ και συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις. Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην  ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και την χρήση και επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης, των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του και των προσωπικών δεδομένων και εν γένει των πληροφοριών που της γνωστοποιεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η  ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  και οι συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί καταχώρησης στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα της ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  με έγγραφη δήλωσή του προς αυτή απευθυντέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 4. Ο Χρήστης παρέχει με την αποδοχή των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του προς την  ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  να γνωστοποιήσει σε οποιαδήποτε δημόσια διοικητική ή δικαστική αρχή αιτηθεί σχετικά τα προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας και ταυτοποίησης καθώς και τα δεδομένα κίνησης και θέσης και το ηλεκτρονικό στίγμα εισόδου και χρήσης του συστήματος της Ιδιωτική- Σύνταξη.gr .

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενό τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Cookies

Το ΙΔΙΩΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΙΔΙΩΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ.GR . Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά: για την παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στις προσωπικές τους υπηρεσίες, μέσω εισόδου στο λογαριασμό τους (login), για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες, για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας, για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες και η διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΙΔΙΩΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ.GR , για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του, καθώς και για την εμφάνιση πληροφοριών στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες που τυχόν έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους.
Ο χρήστης του ΙΔΙΩΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του asfaleia-ygeias.com, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις προσωπικές υπηρεσίες (όπου απαιτείται να γίνεται login).

 Γλώσσα – Εφαρμοστέο δίκαιο

 1. Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με την ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν καθώς και οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζομένων με την  ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  gr ασφαλιστικών επιχειρήσεων συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
 2. Οι σχέσεις μεταξύ ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  και Χρηστών καθώς και μεταξύ αυτών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα προϊόντα των οποίων προμηθεύονται μέσω της υπηρεσίας ΙΔΙΩΤΙΚΗ- ΣΥΝΤΑΞΗ.GR  διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου.