Στα συνταξιοδοτικά προγράμματα προβλέπεται ετήσια εισφορά ύψους 0.4% από τον ασφαλισμένο επί του αποταμιευόμενου κεφαλαίου προς το επικουρικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής το οποίο και αναλαμβάνει την κάλυψη έως το ποσό των 30.000€ ανα συμβόλαιο σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας με την οποία ο ασφαλισμένος έχει συνάψει το συμβόλαιο.

Συνυπολογίζονται έξοδα έκδοσης φακέλου 10€ που υπολογίζονται για το πρώτο μόνο έτος.

Τα πάγια έξοδα για το πρόγραμμα ορίζονται σε 20€ το έτος και τα έξοδα διαχείρισης ορίζονται σε 0,5% επι του λογαριασμού ετησίως.

Η συχνότητα πληρωμής διαμέσου πάγιας εντόλης από τραπεζικό λογαριασμό ή κάρτα δεν επιδέχεται καμία επιβάρυνση.