Ένας πολύ σημαντικό δείκτης της Eurostat που προβάλει τον αριθμό των ατόμων απο 65 και άνω που είναι ενδεικτικά εργασιακά ανενεργοί προς την αναλογία 100 ενδεικτικά εργαζομένων ηλικίας από 15 έως 64 ετών.

Αρχείο σε pdf : Eurostat Population 65 years old or over to population 15 – 64 years

Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TPS00200/default/table?lang=en

Από το πίνακα διακρίνεται η σημαντική αύξηση των ατόμων άνω των 65 ετών ανά 100 εργαζόμενους που φτάνει στη κορύφωσή της το 2050 με το συνολικό αιρθμό των ατόμων από 65 ετών και άνω να ξεπερνά τους 60 / 100 εργαζόμενους. Το αντίκτυπο στα ασφαλιστικά ταμεία θα είναι τεράστιο λόγω της ανεπάρκειας των ασφαλιστικών εισφορών με αποτέλεσμα είτε την αύξηση των εισφορών, τη μείωση των συντάξεων καθώς και την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.