Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών σε ότι αφορά τα θέματα της συνταξιοδότησης έχει οδηγήσει μια μεγάλη  μερίδα πολιτών στην αναζήτηση συμπληρωματικών τρόπων συνταξιοδότησης και κατοχύρωσης εφάπαξ.

Συνοπτικά η μείωση του ποσού των συντάξεων καθώς και οι νέοι τρόποι υπολογισμού της σύνταξης (ελάχιστα τα 15 έτη ασφάλισης πλέον),  η κατάργηση ή μείωση των ποσών του εφάπαξ καθώς και η κωλυσιεργία στην απόδοσή τους (ακόμη και 3 έτη αναμονής) αποτελούν σήμερα μαζί με τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και ανασφάλιστης εργασίας τους λόγους για τους οποίους η αναζήτηση συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμμάτων παρουσιάζει μια συνεχιζόμενη αύξηση.

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα βασίζονται στην ανταποδοτικότητα, διαφοροποιώντας το τρόπο απόδοσης και παροχής της σύνταξης σε σχέση με τη δημόσια συνταξιοδότηση η οποία παραμένει αναδιανεμητική. Κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών ο ασφαλισμένος καταβάλει εισφορές για τον εαυτό του, υλοποιώντας ένα ατομικό προγραμματισμό με σκοπό να λάβει τις εισφορές του έντοκα, στην ηλικία που έχει ορίσει ο ίδιος, είτε με τη μορφή σύνταξης είτε με τη μορφή εφάπαξ.

Τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται και υλοποιούνται από ασφαλιστικές εταιρίες και μπορούν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις τόσο ως προς το τρόπο απόδοσης τους, όσο και ως προς τις επιλογές που παρέχουν στον ασφαλισμένο.

Σήμερα θα αναφερθούμε στις διαφοροποιήσεις ως προς το τρόπο απόδοσης  των προγραμμάτων, καθώς και ποιά σενάρια τμηματοποίησης των εισφορών μπορούν να ακολουθούν οι ασφαλισμένοι.

Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα που παρέχονται σήμερα διακρίνονται σε 2 κατηγορίες με βάση το τρόπο απόδοσής τους.

1) Στα προγράμματα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ.

Πρόκειται επί της ουσίας για προγράμματα τα οποία παρέχουν εγγυημένη απόδοση για τις καταβλητέες εισφορές του ασφαλισμένου. Στη λήξη τους εγγυώνται τόσο τις εισφορές, όσο και την απόδοση σε τόκους . Το αποτέλεσμα είναι ο ασφαλισμένος να γνωρίζει εξ αρχής το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που κατοχυρώνει με τη σύναψη του προγράμματος. Τα ποσά αυτά δε δύναται να διαφοροποιηθούν αφού προβλέπονται εντός του συμβολαίου με όρο. Επίσης παρουσιάζουν συγκεκριμένο πίνακα με τα ποσά εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης ρευστοποίησης  του προγράμματος, πριν τη λήξη του.

Αποτελούν μια ασφαλή επιλογή για τον ασφαλισμένο που επιθυμεί να γνωρίζει εξ αρχής το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που κατοχυρώνει, ενώ είναι ιδανικά για την εκπόνηση συνταξιοδοτικών μελετών.

2) Προγράμματα συνδεδεμένα με τη πορεία των επενδύσεων.

Τα προγράμματα αυτά έχουν από μέτριο έως έντονο επενδυτικό χαρακτήρα με την απόδοσή τους να παρουσιάζει διακυμάνσεις μακροχρόνια οι οποίες συνδέονται με τη πορεία των επενδύσεων που πραγματοποιεί η ασφαλιστική εταιρία.

Κατά την παρουσίαση τους γίνεται ειδική αναφορά στους επενδυτικούς κίνδυνους που ενδέχεται να παρουσιάζουν ανάλογα με το προφίλ της επένδυσης. Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει το προφίλ που επιθυμεί και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και να το αλλάζει με το πέρασμα των ετών.

Εδώ ωστόσο  η πρόωρη ρευστοποίηση (εξαγορά) καθορίζεται βάση της απόδοσης του προγράμματος και όχι από συγκεκριμένο πίνακα εξ αρχής, ενώ τα ποσά της σύνταξης και του εφάπαξ που μπορεί να επιτευχθούν είναι ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση εγγυημένα για τον ασφαλισμένο.

Οι εγγυήσεις σε αυτή τη κατηγορία των συμβολαίων αφορούν κυρίως τις εισφορές του ασφαλισμένου και μόνο. Μέρος από την απόδοση που μπορεί να επιτύχουν συνυπολογίζεται στα διαχειριστικά έξοδα που πραγματοποιεί η ασφαλιστική εταιρία.

Εδώ ερχόμαστε στο ερώτημα τι να επιλέξει κάποιος που αναζητά ένα συνταξιοδοτικό ή αποταμιευτικό σχεδιασμό ;

Στην ερώτηση αυτή έρχονται να προστεθούν και άλλες ερωτήσεις, όπως:  πιο παραμένει πιο ευέλικτο,  πιο δίνει περισσότερες επιλογές στη λήξη του ως προς τη καταβολή της σύνταξης, αν παρέχουν τη δυνατότητα της ισόβιας καταβολής κτλ .

Η απάντηση σχετίζεται καθαρά  με την ιεράρχηση των κύριων ασφαλιστικών αναγκών και το  ύψος της εξασφάλισης που επιθυμεί να έχει ο ασφαλισμένος.

Επειδή η σύνταξη και το εφάπαξ αποτελούν και ασφαλιστικές έννοιες πέραν από χρηματοοικονομικές,  η αίσθηση εξασφάλισης που μπορούν τα προγράμματα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ να παρέχουν τα καθιστούν ως τη πρώτη επιλογή για τους ασφαλισμένους που αναζητούν εξασφάλιση και συμπλήρωση του εισοδήματός τους κατά τη συνταξιοδότηση με εγγυήσεις.

Ο ασφαλισμένος που ξεκινά ένα συνταξιοδοτικό προγραμματισμό και επιθυμεί να κατοχυρώσει εγγυημένα συμπληρωματική σύνταξη δίχως να παρουσιάζονται διακυμάνσεις ως προς τα αποτελέσματα της, μπορεί να κινηθεί σε εγγυημένα και διασφαλισμένα πλαίσια γνωρίζοντας την απόδοση του προγράμματός του και τα ποσά που κατοχυρώνει.

Πότε κάποιος μπορεί να επιλέξει προγράμματα με επενδυτικά προφίλ ;

Όταν αναζητεί υψηλότερες αποδόσεις, αλλά είναι και διατεθειμένος να αναλάβει και το ανάλογο ρίσκο μακροχρόνια.

Ωστόσο υπάρχει μια προσέγγιση περισσότερο ασφαλής για τη δεύτερη αυτή κατηγορία.

Ένας απλός κανόνας, που μπορεί να υλοποιηθεί τόσο σε αποταμιευτικούς όσο και συνταξιοδοτικούς σχεδιασμούς και έχει να κάνει με τη τμηματοποίηση των εισφορών και τη διάθεσή τους κατ’αναλογία στα δύο είδη προγραμμάτων.

Για παράδειγμα μπορεί ο ασφαλισμένος να ξεκινήσει με προγραμματισμούς εγγυημένης απόδοσης και όταν στη πορεία της ζωής του αποκτήσει επιπλέον εισοδήματα που μπορεί να τα μετατρέψει σε εισφορές, τότε θα μπορούσε να καταβάλει ένα επιπλέον ποσό εισφορών σε ένα πρόγραμμα με κυμαινόμενες αποδόσεις, ώστε να προσδοκά ίσως μια υψηλότερη απόδοση, στην οποία ωστόσο δε θα μπορούσε να βασιστεί εξ ‘ολοκλήρου εξ αρχής λόγω του ρίσκου που εμπεριέχουν.

Αυτή η ”τακτική” αφορά ωστόσο ασφαλισμένους όπως αναφέραμε που επιθυμούν να έχουν και συμμετοχή σε κυμαινόμενες αποδόσεις, δίχως ωστόσο να επωμίζονται το ρίσκο της απόδοσης στο συνολικό προγραμματισμό.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν για συνολικές εισφορές άνω των 1500€ το έτος, να καταβάλλουν τα 2/3 σε προγράμματα εγγυημένης παροχής και το 1/3 σε κάποιο πρόγραμμα με κυμαινόμενη απόδοση.

Με το τρόπο αυτό θα έχουν εξασφαλίσει μία στέρεη δομή για την συνταξιοδότησή την οποία και ενισχύουν επιπλέον. Εδώ απαιτείται ωστόσο προσοχή κατά την επιλογή του προγράμματος που συνδέεται με επενδύσεις, διότι όπως αναφέραμε τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν διαβαθμίσεις ανάλογα με το ρίσκο που προβλέπουν. Έτσι ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει ένα πρόγραμμα με κυμαινόμενη μεν απόδοση εφόσον ωστόσο αυτό εγγυάται το 100% των εισφορών του μακροχρόνια.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμματισμών με εγγυημένη απόδοση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς στο :

210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.